ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της επιχείρησής μας, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο.

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο Παραλαβής – Παράδοσης της επιχείρησης είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι: συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την επιχείρηση με εντολή του και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών, τα οποία περιγράφονται στο έντυπο και δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της επιχείρησης.

Άρθρο 2: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε δήλωσή του σχετικά με τα παρεχόμενα στοιχεία για τη διακίνηση της αποστολής καθώς και για το περιεχόμενο είναι αληθής και ακριβής και σύμφωνα με το νόμο. β) Στην υπό διεκπεραίωση αποστολή έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη. γ) Η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου

Άρθρο 3. Η επιχείρηση δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί της επιθεώρησή τους από εκπρόσωπό της. Η επιχείρηση επίσης δικαιούται, είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή επικίνδυνου για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και εάν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς ή/και η αποστολή δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Άρθρο 4. Η Επιχείρηση δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές, τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανέκυψαν κατά τη διεκπεραίωση όπως δασμοί και φόροι που απαιτούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αμοιβή εκτελωνιστή, έξοδα που προέκυψαν κατά την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 5. Η Επιχείρηση διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη μόνο εντός Ελλάδος και για τις χώρες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.  Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της επιχείρησης αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 6. Η Επιχείρηση διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου στο δελτίο παραλαβής – παράδοσης της επιχείρησης, ως «αποστολέα».

Άρθρο 7. α) Η ευθύνη της επιχείρησης για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους μεμονωμένους χρήστες (αποστολείς ή παραλήπτες ή εντολείς οι οποίοι δεν έχουν ειδικότερη σύμβαση και εξοφλούν τις υπηρεσίες τους τοις μετρητοίς σύμφωνα με τις βασικές τιμές του επίσημου τιμοκαταλόγου της επιχείρησης άνευ εκπτώσεων) προσδιορίζεται, ως ακολούθως: i. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, με ευθύνη της επιχείρησης, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, η αποζημίωση περιορίζεται το μέγιστο έως το ποσόν των 50€ με επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. ii. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος με ευθύνη της επιχείρησης, η αποζημίωση περιορίζεται το μέγιστο έως το ποσόν των 100 € με επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή. Η αποζημίωση σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται σύμφωνα με την πραγματική αξία του περιεχομένου της αποστολής.

Άρθρο 8. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά τα ποσά που ορίζονται κατά περίπτωση ανωτέρω υπό 7 α & β, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή και υπό προϋπόθεση ότι το πρόσθετο κόστος ασφάλισης (ασφάλιστρο) της αποστολής έχει καταβληθεί εμπροθέσμως στην επιχείρηση. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που o Εντολέας ή ο Αποστολέας ή τρίτος προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την επιχείρηση αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η επιχείρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 (α & β)) η ευθύνη της επιχείρησης συνολικά έναντι της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 7 (α & β). Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την επιχείρηση οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της επιχείρησης, καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του Εντολέα ή του Αποστολέα ή τρίτου αυτός δηλώνει και εγγυάται στην επιχείρηση ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα.

Άρθρο 9. Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της, και τους χρόνους παράδοσης που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους και προσφορές της, αλλά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών πέραν των ορίων που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1412/10-06-13)  σε περίπτωση αποδεδειγμένης, με υπαιτιότητά της, καθυστέρησης επίδοσης. Σε καμία όμως περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση επίδοσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για περιπτώσεις απώλειας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω άρθρο 7. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της επιχείρησης για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Τυχόν διαφορετική σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης, κατανόηση του πελάτη ή συμπλήρωση, παρατήρηση επί του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης ή επί της αποστολής δεν ισχύει και γίνεται με δική του ευθύνη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε ανώτερη βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά: α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες κ.λ.π). β) Λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή. γ) Λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση των αποστολέα/παραλήπτη/εντολέα/πελάτη/χρήστη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την επιχείρηση εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλίστρων. Η Επιχείρηση δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενημερώνεται ο παραλήπτης με έγγραφη ειδοποίηση και προγραμματίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή οριστικά η επίδοση του αντικειμένου  στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενημερώνεται ο αποστολέας άμεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν με δική του χρέωση ανάλογη του κόστους επιστροφής, με την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής τους.

Άρθρο 10. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από το δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στην έδρα της επιχείρησης το αργότερο εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την επιχείρηση. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας.

Άρθρο 11. Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων όταν αυτή αντίκειται στο νόμο ή αφορά αντικείμενα τα οποία απαγορεύονται ή περιορίζονται από την διεθνή ένωση Αεροπορικών μεταφορών (ΙΑΤΑ), το διεθνή οργανισμό πολιτικής αεροπορίας (ICAO) και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό, ή εντάσσονται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.Σε κάθε περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταφοράς χρημάτων μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρά μόνον μέσω ειδικών υπηρεσιών Αντικαταβολής, εισπράξεων για τρίτους ή ηλεκτρονικής μεταφοράς.

Άρθρο 12. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών γίνεται είτε μέσω Φιλικού διακανονισμού: έγγραφη επικοινωνία του αποστολέα/χρήστη με την επιχείρηση για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς είτε με τη Συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρησης. Οι όροι διαχείρισης των ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων περιγράφονται στον Χ.Υ.Κ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Άρθρο 13. Ο χρήστης των υπηρεσιών ρητά δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις χρεώσεις των υπηρεσιών δυνάμει του τιμοκαταλόγου της Εταιρείας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται δυνάμει του τιμοκαταλόγου ότι η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος  τότε  αποδέχεται ότι η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης στο πλαίσιο και των κανονισμών της ΙΑΤΑ.

Άρθρο 14. Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση ειδικής με ηλεκτρονικά τηρούμενο πληροφοριακό σύστημα διακίνησης και παρακολούθησης της αποστολής, για τη λήψη των δεδομένων (στοιχείων) παραλαβής και παράδοσης αποστολών ή εναλλακτικά σε τρίτο μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, οθόνη αφής πολλαπλών χρήσεων κλπ.) με τη χρήση ειδικού κωδικού ασφαλείας (PIN), η ηλεκτρονική-ψηφιακή υπογραφή (αποστολέα ή παραλαβόντος) μέσω της ειδικής συσκευής ή η χρήση του κωδικού ασφαλείας (PIN) επέχει θέση υπογραφής του παρόντος.

Άρθρο 15. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 16. Οι χρήστες των υπηρεσιών της επιχείρησης, αποστολέας και παραλήπτης, δηλώνουν ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα και η ηλεκτρονική υπογραφή που δίδονται στην Επιχείρηση για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης είναι ακριβή και συναινούν στην αποθήκευση και επεξεργασία τους από την Επιχείρηση στο ως άνω πλαίσιο.

Άρθρο 17.  Η Επιχείρηση διαθέτει Πολιτική Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών. Το πλήρες κείμενο των ανωτέρω πολιτικών, η παρούσα σύμβαση και ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή της επιχείρησης που διέπουν κάθε ταχυμεταφορά μέσω αυτής, ως  είναι σε ισχύ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Εταιρείας.